Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe

13.09.2017 – 19.09.2017 ч

Киев, Канив (Украина)

Минатата недела учествувавме на конференцијата Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe што се одржа во Киев и Канев. На оваа меѓународна конференција неколку членови на ЦИП ги презентираа своите истражувања што се однесуваат на врските меѓу „речните луѓе“ од Црното Море и Македонија, предисториските алатки од палафитните населби, формирањето на идентитетите во мочурливите котлини и примената на просторната анализа при проучувањето на тумбите. На конференцијата учествуваа археолози од повеќе земји, така што овој настан беше одлична можност да се научи и нешто ново за истражувањата на останатите колеги во сферата на водоземната археологија.